Tieto podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných prevádzkovateľom TIMEO s.r.o. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@domyvitovic.sk.

domyvitovic.sk spracúva vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Aké osobné údaje o vás získavame?

 • Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

– sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto osobné údaje poskytnete.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a domyvitovic.sk sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. domyvitovic.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

 • Osobné údaje, ktoré získame z vášho používania stránky

domyvitovic.sk môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o vašom zariadení;
 2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete na stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 3. údaje o vašom používaní stránky;
 4. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

 • Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

domyvitovic.sk môže získavať aj osobné údaje od tretích strán a tieto osobné údaje kombinovať s ssobnými údajmi, ktoré domyvitovic.sk získal od vás. Ide predovšetkým o nasledujúce osobné údaje:

 1. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Youtube) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook, Youtube) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook, Youtube) poskytne domyvitovic.sk.

2. Akým spôsobom vaše osobné údaje spracúvame?

kreativita.info ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto podmienkach ochrany súkromia.

 • Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky stránky

domyvitovic.sk spracúva vaše osobné údaje vrátane údajov získaných z vášho používania stránky špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky stránky, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory stránky, analytického a štatistického vyhodnotenia používania stránky a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania stránky (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky stránky a optimalizácií jeho funkcionalít.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie vášho prehliadača. Niektoré funkcie stránky však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho stránky v „súkromnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 • Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

domyvitovic.sk spracúva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom emailu na účely kontaktovania vás ako aj na účely vybavenia vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb stránky domyvitovic.sk a poskytovania klientskej podpory.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

 • Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

domyvitovic.sk spracúva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania vás o vybavení vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

3. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

domyvitovic.sk sprístupňuje vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

– ak taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
– ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene domyvitovic.sk. Všetci naši sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v súlade s týmito podmienkami ochrany súkromia.

4. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom nasledovné práva.

 • Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od domyvitovic.sk potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže domyvitovic.sk spoplatniť) a informáciu o

– účele spracúvania osobných údajov;
– kategórii spracúvaných osobných údajov;
– identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
– dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
– práve požadovať od domyvitovic.sk opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
– práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od vás;
– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 • Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od domyvitovic.sk, aby bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú ak:

– už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
– namietate ich spracúvanie;
– sa vaše osobné údaje získali nezákonne,
– je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od domyvitovic.sk aby obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov ak:

– namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho domyvitovic.sk overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– domyvitovic.sk už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
– ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov až do doby kým domyvitovic.sk overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana vášho oprávneného záujmu, vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním vašich osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania osobných údajov vykonávaných domyvitovic.sk na inom právnom základe ako na základe vášho súhlasu.

 • Práva iniciovať konanie o ochrane osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

5. Bezpečnosť

 1. Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti osobných údajov.
 2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 3. Časti stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované domyvitovic.sk. domyvitovic.sk nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o vás vrátane vašich osobných údajov.

6. Zmeny Podmienok

 1. Sme oprávnení tieto podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
 2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové podmienky ochrany súkromia na stránke a podľa potreby vás o zmene podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
 3. Takto zmenené podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním stránky (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými podmienkami ochrany súkromia.

7. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@domyvitovic.sk.

Žiadosť dotknutej osoby.docx

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 25.5.2018.